Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MiND&FiT Lifestyle & Mindset coaching

Artikel 1. Algemene Definities 

1.1 Overeenkomst 

De overeenkomst tussen de ondernemer en de opdrachtgever welke leidt tot afname van één of meer diensten, activiteiten of (opleidings)producten. 

1.2 De ondernemer 

MiND&FiT Lifestyle & Mindset coaching (hierna te noemen MiND&FiT), tevens handelend onder de naam Powerwalking Groningen, BlijvensAfvallenenSlankBlijven, NeuroXperience, Natuurlijk Ademen Kantoorhoudend aan Rechteind 1, 9746 RV Groningen. Ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 7213513 . De hierna genoemde voorwaarden zijn van toepassing op alle op de website genoemde activiteiten en diensten.

1. 3 De opdrachtgever 

a. Een rechtspersoon waarmee de ondernemer een overeenkomst aangaat. 

b. Een natuurlijk persoon waarmee de ondernemer een overeenkomst aangaat. 

1.4 Opleidingsproduct 

Een opleiding, cursus, training, studie, masterclass of workshop door de ondernemer aan de opdrachtgever aangeboden. Live op locatie of middels levering van digitale inhoud en digitale diensten via e-learnings en virtuele bijeenkomsten. 

1.5 In Company / Maatwerktrajecten 

Alle opleidingsproducten die op maat worden aangeboden aan een opdrachtgever. 

1.6 Individuele begeleiding / Coaching 

Een opleidingsproduct van de ondernemer dat niet aan een groep, maar aan een individu wordt gegeven. 

1.7 Abonnementen 

Periodieke levering van (digitale) content en digitale of fysieke diensten/activiteiten door ondernemer.  

1.8 Evenementen 

Een gebeurtenis die door de ondernemer is georganiseerd en (digitaal) toegankelijk is. 

1.9 Deelnemer 

Hier wordt onder verstaan een natuurlijk persoon welke feitelijk deelneemt aan de activiteit, dienst of opleiding van de ondernemer. Dit kan één en dezelfde persoon zijn als de opdrachtgever. 


Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Op de totstandkoming van iedere overeenkomst tussen de ondernemer en de opdrachtgever waaronder ook alle aanbiedingen, bestellingen alsook aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing van toepassing, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.  

2. Zowel door aanschaf van een Opleidingsproduct alsook door deelname aan een Opleidingsproduct verklaart de opdrachtgever zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van MiND&FiT.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Derden die door MiND&FiT bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, zoals bijvoorbeeld andere zelfstandige instructeurs, kunnen zich eveneens op deze Algemene Voorwaarden beroepen.

5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De ondernemer en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.


Artikel 3. Het aanbod 

1. Het aanbod van de ondernemer wordt elektronisch uitgebracht via de officiële kanalen van de ondernemer en is van kracht gedurende een door de ondernemer aangegeven termijn en is op basis van beschikbaarheid. Als er geen termijn voor de aanvaarding is gesteld en het product is nog beschikbaar, dan blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.

2. Het aanbod bevat in ieder geval de volgende gegevens : 


  • Een volledige en nauwkeurige omschrijving van de dienst en alles wat hier deel van uitmaakt; 

  • de wijze van uitvoering en levertijd; 

  • de algemene bedenktijd; 

  • het startmoment van de dienst; 

  • de (eventuele) toelatingseisen; 

  • de totale investering; 

  • de wijze van betaling; 


Artikel 4. De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het complete aanbod middels een digitale inschrijving via de website van de ondernemer, aanmelding of het maken van een afspraak per e-mail (na bevestiging door de ondernemer), registratie en/of aankoop van een product door opdrachtgever of na het accepteren van een door de ondernemer uitgebrachte (digitale) aanbieding of offerte. Door het aanmelden/registreren via MiND&FiT.nl of  eventuele andere websites van MiND&FiT en/of aankopen van een product of dienst, gaat de opdrachtgever automatisch akkoord met registratie op onze desbetreffende nieuwsbrieven. MiND&FiT zal de gegevens van de opdrachtgever nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. De opdrachtgever kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de url te klikken onderaan de ontvangen e-mail.

2. Alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de opdrachtgever zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 

3. Met een duidelijke opgaaf van redenen heeft de ondernemer het recht om de overeenkomst te annuleren, of deelname van een deelnemer te weigeren. De opdrachtgever kan dan aanspraak maken op terugbetaling van het door de opdrachtgever betaalde bedrag, tenzij de overeenkomst wordt ontbonden doordat de deelnemer wangedrag vertoont tijdens praktijk- of examendagen, nagelaten heeft relevante informatie met betrekking tot fysieke en/of psychische gesteldheid van de deelnemer te verstrekken of de ondernemer op enige wijze bewust schade toebrengt. 

4. Opdrachtgever is na het maken van een afspraak voor een sessie (behandeling) of groepssessie gerechtigd uiterlijk 72 uur van te voren deze afspraak kosteloos schriftelijk te annuleren. Bij annulering binnen 72 uur voor de afspraak, of het niet verschijnen op een afspraak, heeft MiND&FiT het recht, ongeacht de reden van annulering, de geldende behandelkosten bij de cliënt in rekening te brengen.

5. Alle opgaven van omvang, kleur en andere weergegeven specificaties van te leveren producten en/of diensten zijn slechts aanduidingen. Een afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van de ondernemer.

5. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens de ondernemer.

6. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere sessies. 

7. Wanneer het maximum aantal inschrijvingen per sessie reeds is bereikt, vervalt de overeenkomst. Deelnemer kan alsdan indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst. De overeenkomst vervalt tevens in het geval dat het minimum aantal van vier aanmeldingen niet wordt bereikt.


Artikel 5. Algemene bedenktijd - herroepingsrecht 

1. Na totstandkoming van de overeenkomst heeft de opdrachtgever 14 kalenderdagen bedenktijd (herroepingsrecht) tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld. Na deze 14 dagen is het volledige cursusgeld verschuldigd. Vernoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de deelnemer binnen deze termijn gebruik maakt van de dienst of (digitale) inhoud. Deze bedenktijd is niet van toepassing op de individuele sessies warbij een intake heeft plaatsgevonden.

2. Binnen deze termijn kan de opdrachtgever de overeenkomst kosteloos ontbinden door per email kenbaar te maken dat de opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden. Dit dient altijd te gebeuren via het contactformulier of per email gericht aan info@mindenfit.nl. Indien de opdrachtgever, met inachtneming van de in punt 5.1 genoemde voorwaarden, gebruik maakt van de bedenktijd, dan zal ondernemer het reeds betaalde bedrag binnen zestig dagen aan de opdrachtgever terugbetalen, met aftrek van eventuele gemaakte kosten. Ondernemer behoudt zich het recht voor te vragen naar de reden van annuleren.

3. Na de ontbinding van de overeenkomst ziet de opdrachtgever af van het gebruik van de dienst of (digitale) inhoud. 


Artikel 6. Betaling algemeen 

1. Prijzen zijn in EURO en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Eventuele verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. 

2. In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig, zolang de actie loopt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

3. Het bedrag wordt in rekening gebracht door de ondernemer en wordt door de opdrachtgever in zijn geheel voor aanvang van het opleidingsproduct voldaan op wijze zoals overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

4. De opdrachtgever wordt hier door de ondernemer via elektronische wijze op gewezen en krijgt de mogelijkheid om het nog verschuldigde bedrag binnen 14 kalenderdagen alsnog te voldoen. 

5. Na het verstrijken van de nieuwe betalingstermijn is de ondernemer gerechtigd om wettelijke (handels)rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten in rekening te brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken. De mogelijkheid om in termijnen te betalen komt hiermee te vervallen. Ook wordt de vordering uitgebreid tot het gehele nog te betalen bedrag, welke direct opeisbaar is. 

6. Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Voor wat betreft de hoogte van de (buiten)gerechtelijke incassokosten zal aansluiting worden gezocht bij de toepasselijke wettelijke regelgeving. 

7. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt de ondernemer het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname. Een deelnemer mag slechts deelnemen aan het examen als de opdrachtgever aan zijn of haar betalingsverplichting heeft voldaan. Indien een deelnemer wordt uitgesloten van het examen komt de betalingsverplichting niet te vervallen. 

8. Nadat digitale inhoud beschikbaar is gesteld aan de opdrachtgever is deze verplicht de hiervoor overeengekomen prijs te betalen. 

9. Ondernemer kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke type-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 7. Betaling In company, maatwerktrajecten, individuele begeleiding in coaching 

1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst wordt er een vast honorarium overeengekomen. 

2. Indien er geen honorarium is overeengekomen, wordt dit vastgesteld op basis van de werkelijk bestede uren tegen het overeengekomen uurtarief van de ondernemer. 

3. De ondernemer zal de werkzaamheden (tussentijds) maandelijks declareren bij de opdrachtgever. 

4. De ondernemer mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst de in redelijkheid niet van de ondernemer kan worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijke overeengekomen honorarium. De ondernemer zal de opdrachtgever in kennis stellen van het voornemen tot verhoging van het honorarium. 

5. Tijd,- reis- en verblijfkosten samenhangend met vervoer en overnachting van medewerkers van de ondernemer in het kader van de opdracht kunnen door de ondernemer aan de opdrachtgever worden gefactureerd. 


Artikel 8: Bepalingen tussentijds verplaatsten / pauzeren / beëindigen van een opleidingsproduct 

1. Na afloop van de bedenktijd is verplaatsen / pauzeren / beëindiging van meerdaags opleidingsproduct met in achtneming van onderstaande bepalingen en in overleg met de ondernemer mogelijk. 

2. Tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd door de ondernemer komt de betaalverplichting bij het verplaatsen / pauzeren van een opleidingsproduct niet te vervallen. 

3. Bij beëindiging van een opleidingsproduct door de opdrachtgever is de opdrachtgever een redelijke vergoeding verschuldigd. Deze bestaat uit de prijs voor het tot het moment van de beëindiging door de ondernemer verzorgde onderwijs plus de kosten voor het gebruik van de digitale inhoud. De redelijke vergoeding is nooit hoger dan de overeengekomen prijs. 

4. De ondernemer heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever met onmiddellijke ingang, zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding, op te zeggen in het geval van gewichtige redenen. Partijen komen overeen dat al gewichtige redenen worden beschouwd, de situatie dat:

a) Aan de opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of de opdrachtgever n staat van faillissement wordt verklaard, de opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Deelnemer onder curatele of bewind wordt gesteld.

b) Deelnemer wangedrag vertoont, zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of dat verdere deelname op grond van medische overwegingen niet meer verantwoord is. In deze gevallen heeft de ondernemer ook de keuze om deelnemer slechts voor één of meerdere, maar derhalve niet alle bijeenkomsten te ontzeggen.

c) Het maximale aantal aanmeldingen voor een opleidingsproduct reeds was bereikt of het minimale aantal aanmeldingen niet is bereikt en de ondernemer dit minimaal 48 uren voor start van de 5- weekse cursus aan de opdrachtgever te kennen geeft.

5. De ondernemer ziet het versturen van een replay-link van een lesdag als verzorgd onderwijs. 

6. Verplaatsen / wijzigen / beëindiging geschiedt op elektronische wijze door het gebruik van het contactformulier op de website van de ondernemer of per email naar info@mindenfit.nl en is pas definitief als de opdrachtgever een bevestiging van de ondernemer heeft ontvangen. 

7. Na ontbinding van de overeenkomst (beëindiging) ziet de opdrachtgever af van het gebruik van de digitale inhoud. 


Artikel 9. Abonnenmenten, Stippenkaarten - Duur en beëindiging 

1. Strippenkaarten of Abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij anders is overeengekomen.

2. Een Strippenkaart is beperkt geldig. De individuele geldigheid is vermeld in het account van Deelnemer of op de website van Trainin. Als een Strippenkaart is verlopen of verbruikt, kan Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een training.

3. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een Strippenkaart of abonnement worden gepauzeerd. MiND&FiT heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

4. Een Strippenkaart loopt automatisch af. Een Strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.

5. Abonnementen worden aangegaan voor de duur van één jaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Na afloop hiervan, wordt het Abonnement automatisch verlengd in een maandelijks opzegbaar abonnement met de daarbij behorende actuele tarieven.

7. De verschuldigde gelden worden periodiek in rekening gebracht en voldaan op wijze zoals tijdens het aanbod is overeengekomen met de opdrachtgever. 

8. De opdrachtgever dient de overeenkomst te beëindigen met in achtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de overeenkomst na de overeengekomen periode stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd met telkens een periode van één kalendermaand en is dan, met in achtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand na afloop van de huidige periode, maandelijks opzegbaar. Opzegging geschiedt op elektronische wijze door het gebruik van het contactformulier op de website van de ondernemer of per email naar info@mindenfit.nl en is pas definitief als de opdrachtgever een bevestiging van de ondernemer heeft ontvangen. 

9. Na ontbinding van de overeenkomst ziet de opdrachtgever af van het gebruik van digitale inhoud. 

10. Een aangeschafte en niet volledige verbruikte strippenkaart geeft nimmer recht op restitutie.


Artikel 10: Evenementen 

1. Als door overmacht een evenement zoals is overeengekomen niet door kan gaan, zorgt de ondernemer voor een passend alternatief voor de deelnemers. Als de plaats of het tijdstip van een evenement wordt gewijzigd, zorgt het de ondernemer ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. 

2. Door overmacht gewijzigde evenementen geven nimmer recht op restitutie.

3. De deelnemer heeft geen recht op restitutie of kosteloze deelname aan een ander evenement indien een deelnemer onverhoopt niet aanwezig was. 

4. Het toegangsbewijs voor een evenement is strikt persoonlijk. Alleen in bepaalde gevallen en na schriftelijke bevestiging van de ondernemer is er de mogelijkheid om het toegangsbewijs over te dragen. De deelnemer dient dit via email tijdig aan te vragen bij de ondernemer en is pas definitief na bevestiging van de ondernemer. 

5. De deelnemer is verplicht om voorafgaande aan het evenement relevante informatie met betrekking tot fysieke en/of psychische gesteldheid van de deelnemer aan de ondernemer te verstrekken en relevante gegevens over het gebruik van medicatie, therapieën en of opnames als gevolg van psychische klachten bekend te maken. De deelnemer dient tijdens het bezoeken van evenementen in een goede geestelijke gezondheid te verkeren. Bij twijfel dient de deelnemer voorafgaand aan het evenement een arts te raadplegen. De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, doordat een deelnemer relevante informatie met betrekking tot fysieke en/of psychische gesteldheid heeft achtergehouden. 

6. De ondernemer spant zich in om de evenementen voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van de evenementen verloopt op eigen risico van de deelnemer. 

7. Een deelnemer mag geen alcohol en/of drugs gebruiken of meebrengen tijdens de evenementen van het de ondernemer. 


Artikel 11. Uitvoering, overmacht en vervanging
1. Alle opleidingsproducten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. De ondernemer heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de inschrijving/aanmelding van een deelnemer op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat ondernemer gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2. De ondernemer behoudt zich het recht voor om de aanvangstijd, datum of locatie van de door de ondernemer aangeboden diensten te wijzigen. 

3. Indien en voor zover een goede uitvoering dit vereist, heeft de ondernemer het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

4. Bij ziekte en/of tijdelijke of blijvende verhindering van een docent of spreker doet de ondernemer er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. In geval van blijvende verhindering is de ondernemer niet gehouden tot het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht. Ziekte of verhindering van een docent of spreker geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van gelden. 

5. Deelname aan een opleidingsproduct is toegewezen aan deelnemer persoonlijk, hij kan zich derhalve niet laten vervangen.

6. Deelnemer stelt de ondernemer in de gelegenheid het gehele opleidingsproduct te verrichten. Deelnemer verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de volledige overeenkomst door de ondernemer en de ondernemer naar beste weten inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de uitvoering. Tussentijdse annulering of beëindiging door de opdrachtgever van een opleidingsproduct geeft geen recht op restitutie. 

7. Wanneer deelnemer verhinderd zal zijn om aanwezig te zijn, dan dient deelnemer zich tijdig en schriftelijk af te melden, dat wil zeggen minimaal 24 uur van tevoren. Kosten ten aanzien van een te late afmelding kunnen door de ondernemer in rekening worden gebracht. Afmelding geeft nimmer recht op restitutie.

8. Deelnemer wordt geacht ruim voor aanvang aanwezig te zijn zodat een adequate voorbereiding kan worden gebezigd. Gevolgen van een te late aanwezigheid, zoals het missen een opleidingsproduct, zijn voor risico van deelnemer.

6. Deelnemer dient alle instructies van de ondernemer op te volgen.

7. Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor goede en ondersteunende (sport)kleding en - schoenen.

8. Het is niet toegestaan expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

9. Alle genoemde termijnen zijn niet fataal, waardoor de opdrachtgever de ondernemer altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.

10. Deelnemer aanvaardt dat de planning van een opleidingsproduct kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld weersomstandigheden of verhindering. De ondernemer is derhalve bevoegd om naar eigen inzicht een sessie uit te stellen ofwel te verplaatsen naar een andere datum. Door het besluit hiertoe ontstaat geen aansprakelijkheid van de ondernemer. Gewijzigde sessies geven nimmer recht op restitutie.

11. Het staat de ondernemer vrij de sessie en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.


Artikel 11 a. Deelname aan - en afgelasting Powerwalking

1. Deelnemer dient zich voorafgaand aan een Powerwalking training aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem (Trainin). Zonder aanmelding heeft Deelnemer geen recht op deelname aan een Powerwalking training.

2. Deelnemer kan zich tot uiterlijk vier (4) uur voor aanvang van een Powerwalking training nog uitschrijven. Zonder uitschrijving wordt in het geval van een Strippenkaart een (1) strip in rekening gebracht.

3. De ondernemer is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainers tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen.

4. De ondernemer heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd.

5. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. De ondernemer is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Powerwalking training door gevaarlijke weersomstandigheden.

6. Buitengewone omstandigheden leveren voor de ondernemer altijd overmacht op en ontheffen de ondernemer van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is de ondernemer ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.


Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van klant en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen persoonlijke schade (lichamelijk), studie- of bedrijfsstagnatie. De opdrachtgever vrijwaart ondernemer tegen alle aanspraken van derden terzake.

2. Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan de sessie een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist en Deelnemer verklaart dat hij aan deze eisen voldoet. Het deelnemen aan een sessie kan risico’s met zich meebrengen, deelname aan de sessie is voor volledig eigen risico en verantwoordelijkheid.

3. Deelnemer is zich ervan bewust dat sessies buiten worden gegeven, voor zover het niet gaat om hypnotherapie/coaching. Daarmee gepaard gaande omstandigheden, zoals de staat van de ondergrond of weersomstandigheden, kunnen bepaalde gevaren met zich mee brengen. In gevolge het vorige lid, zijn de risico’s die daarbij komen kijken voor eigen rekening van Deelnemer.

4. De ondernemer  stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging van eigendommen, alsmede opgelopen blessures voor, tijdens en na een sessie. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. 

5. Een deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een sessie. Indien Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan deelname, dient Deelnemer advies in te winnen bij een arts.

5. De ondernemer  behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Bootcamp.

6. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van de ondernemer , is de ondernemer niet aansprakelijk.

7. De ondernemer is niet verzekerd voor schade van Deelnemer. Een deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een sessie.

8. Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een sessie is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

9. Mocht de ondernemer  - om welke reden dan ook - jegens deelnemer of derden toch aansprakelijk worden geacht (enkel voor hypnotherapie), dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop een door de ondernemer  gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of, indien een verzekeraar - om welke reden dan ook - niet tot uitkering overgaat, tot EUR. 4.750,-.

10. Aansprakelijkheid van de ondernemer  reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade, zoals letselschade of schade door aantasting in de persoon, of gederfde winst.

11. Deelnemer vrijwaart de ondernemer voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van deelnemer en derden doordat de ondernemer heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door deelnemer onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden. Indien de ondernemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is deelnemer gehouden de ondernemer  zowel buiten als in rechte bij te staan.

12. Deelnemer vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van deelnemer en derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de ondernemer  toerekenbaar is, zoals door handelen of nalaten van deelnemer. Indien de ondernemer  uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is deelnemer gehouden de ondernemer zowel buiten als in rechte bij te staan.


Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud, Intellectueel Eigendom en Geheimhouding
1. Het auteurs- c.q. eigendomsrecht van trainingsinhoud, studiemateriaal en overige producten en materialen berust bij ondernemer of de oorspronkelijke rechthebbende. Het is de opdrachtgever/deelnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer niet toegestaan om enige, al dan niet door de ondernemer openbaargemaakte, inhoud van een opleidingsproduct of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren, inzage te verstrekken en/of te exploiteren.

2. De ondernemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving. De ondernemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever/deelnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

3. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de sessie hebben gekregen, geheim te houden, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie. De onderscheiden kennis van de ondernemer , waaronder methodiek, resultaten en benchmarkgegevens in welke vorm ook, behoort in ieder geval tot de gegevens die door de opdrachtgever/deelnemer geheim gehouden dienen te worden.

4. de opdrachtgever/deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de ondernemer  voor openbaarmaking van voor, tijdens of na de sessie gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke, waarop de opdrachtgever/deelnemer zichtbaar is. 

5. Vorenstaande geldt uitdrukkelijk niet voor video-opnames gemaakt gedurende hypnotherapie- en/of coachingssessies waarop vertrouwelijke gesprekken staan. Deze zullen met de uiterste zorg worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor (zelf-) eductie en intervisie.


Artikel 14. Verwerking (persoons)gegevens 

1. De door de deelnemer verstrekte persoonlijke gegevens worden verwerkt en opgenomen in de systemen van de ondernemer conform de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De ondernemer gebruikt deze gegevens om de deelnemer op de hoogte te houden van belang zijnde informatie en van aanbiedingen van de ondernemer. Het is de opdrachtgever ten allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de ondernemer of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de ondernemer dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal staken.


Artikel 15. Website; disclaimer en privacy

1. De ondernemer respecteert de privacy van de opdrachtgever/deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.

2. De ondernemer gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal de ondernemer deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de opdrachtgever.

3. De ondernemer zal de gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

4. De verstrekte informatie op de website mindenfit.nl, natuurlijk-ademen.nl, blijvendafvallenenslankblijven.nl, neuroxperience.nl of powerwalkinggroningen.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

5. Hoewel de ondernemer de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan de ondernemer niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De opdrachtgever/deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van de ondernemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

6. De website mindenfit.nl, natuurlijk-ademen.nl, blijvendafvallenenslnkblijven.nl, neuroxperience.nl of powerwalkinggroningen.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de ondernemer.


Artikel 16. Cookies op onze website
12.1  De ondernemer gebruikt Google Analytics of andere analytische tools om uw gebruik van onze website te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen. Ook gebruiken we (mogelijk) cookies van Facebook, Twitter en Google en mogelijk andere social media om social media-integratie op onze websites mogelijk te maken. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser echter kan dit het functioneren van onze website negatief aantasten.


Artikel 17. Klachtenregeling
1.  De ondernemer voldoet aan de klachtenregeling voor zorghulpverleners zoals die wettelijk is vastgelegd is in de WKKGZ. Mocht u om de een of andere reden in de veronderstelling zijn dat uw behandeling niet goed is verlopen dan kunt u (indien u er met ons niet uitkomt) zich aanmelden bij ons onafhankelijk contactpersoon die de zaak in behandeling zal nemen.

2. De opdrachtgever dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van de ondernemer zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij de ondernemer te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt schriftelijk per email ingediend info@mindenfit.nl (onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.

2. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.

3. De ondernemer beantwoordt de door de opdrachtgever ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien de ondernemer verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan de opdrachtgever na de constatering hiervan.

4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 11 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 18. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een niet-contractuele verbintenis ontstaan, dan is daarop tevens Nederlands recht van toepassing.
2. De ondernemer is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van de ondernemer.

3. Mocht om welke reden dan ook in de toekomst tussen partijen een geschil ontstaan voortvloeiend uit deze overeenkomst, dan is de absoluut bevoegde rechter, de rechter in het arrondissement waarin de gemeente van de vestigingsplaats van de ondernemer onderhevig is. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter, de rechter in het arrondissement waarin de gemeente van de vestigingsplaats van de ondernemer onderhevig is.